องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 10

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
ประชุมวางแผนดำเนินการร่วมงานประเพณี สนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา

วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยนายทองใบ พุดชู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร.....

31 ม.ค. 2566 16
จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

วันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับอำเภอสนม ส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสนม กำนัน .....

5 ม.ค. 2566 33
ประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อบต.หนองอียอ โดยนายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธาน.....

21 พ.ย. 2565 55
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปร.....

8 มิ.ย. 2565 59
ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต.

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานในที่ประชุม ในการปร.....

20 เม.ย. 2565 78
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10

วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ.....

1 เม.ย. 2565 66
ประชุมวางแผนในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลหนองอียอ และวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับสำ.....

17 มี.ค. 2565 54