องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 11

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
ประชุมเสนอความคิดเห็นและติดตามประเมินผลเรื่องสุขภาพกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองอียอ จัดการประชุ.....

8 มี.ค. 2566 89
โครงการจัดเวทีประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดเวทีประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.....

13 ก.พ. 2566 250
ประชุมวางแผนดำเนินการร่วมงานประเพณี สนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา

วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยนายทองใบ พุดชู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร.....

31 ม.ค. 2566 74
จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

วันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับอำเภอสนม ส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสนม กำนัน .....

5 ม.ค. 2566 94
ประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อบต.หนองอียอ โดยนายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธาน.....

21 พ.ย. 2565 144
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปร.....

8 มิ.ย. 2565 116
ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต.

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานในที่ประชุม ในการปร.....

20 เม.ย. 2565 171
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10

วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ.....

1 เม.ย. 2565 149
ประชุมวางแผนในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลหนองอียอ และวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับสำ.....

17 มี.ค. 2565 102