องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาหนองอียอเกม.....

4 มี.ค. 2567 25
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตัั้.....

27 ก.พ. 2567 35
การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์ก.....

20 ก.พ. 2567 13
ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิ่งหนองอียอมินิมาราธอน 2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 อบต.หนองอียอได้ จัดประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิ่งเพื.....

9 พ.ย. 2566 13
ประชุมเสนอความคิดเห็นและติดตามประเมินผลเรื่องสุขภาพกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองอียอ จัดการประชุ.....

8 มี.ค. 2566 316
โครงการจัดเวทีประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดเวทีประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.....

13 ก.พ. 2566 616
ประชุมวางแผนดำเนินการร่วมงานประเพณี สนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา

วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยนายทองใบ พุดชู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร.....

31 ม.ค. 2566 102
จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

วันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับอำเภอสนม ส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสนม กำนัน .....

5 ม.ค. 2566 148
ประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อบต.หนองอียอ โดยนายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธาน.....

21 พ.ย. 2565 221
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปร.....

8 มิ.ย. 2565 154
ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต.

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานในที่ประชุม ในการปร.....

20 เม.ย. 2565 216
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10

วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ.....

1 เม.ย. 2565 177
ประชุมวางแผนในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลหนองอียอ และวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับสำ.....

17 มี.ค. 2565 125