องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 4

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   31 ต.ค. 2566 14
คู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์   17 ต.ค. 2566 15
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   16 ต.ค. 2566 14
คู่มือการปฏิบัติงาน การลาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   6 ต.ค. 2566 15
คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   4 ต.ค. 2566 19
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   4 ต.ค. 2566 10
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   6 ธ.ค. 2564 425
คู่มือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   2 พ.ย. 2564 421
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง   7 ต.ค. 2564 1414
คู่มืองานธุรการ   4 ต.ค. 2564 95
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   1 ต.ค. 2564 92
คู่มือปฏิบัติงาน อปท.   1 ต.ค. 2564 97