องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 45
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   3 ม.ค. 2566 118
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   31 ต.ค. 2565 57
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564   5 ต.ค. 2564 105
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายรับทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 79
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 95
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 104
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 75