องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   18 ธ.ค. 2566 199
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567   29 พ.ย. 2566 84
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   13 ก.พ. 2566 89
งบแสดงสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2565   22 ธ.ค. 2565 90
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2565 130
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 118
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564   3 พ.ย. 2563 95
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 111