องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายสุเนตร ปทุมขวัญ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 06-1582-3769


นายภูมินันทน์ พลเศพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.


นางสาวเทวี แสนกล้า
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวขนิษฐา บุญโส
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.


จ.ส.อ.ชำนาญ ชัยฉลาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


พ.จ.อ.สุทธิเดช สุปะทัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายวิรัตน์ บุญมาก
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอสมา ชัยฉลาด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวีระศักดิ์ แสวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางนันทนา แพงภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายทองคำ งามสง่า
พนักงานขับรถยนต์


นายรณภูมิ ยอดสิงห์
พนักงานขับรถยนต์


นายพงษ์สวัสดิ์ อินทร์งาม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันฯ)


นายศุภกิจ ชอบธรรม
ภารโรง


นางสาวศุภาพิชญ์ ชอบธรรม
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเกษตร)


นายธีรวุฒิ บุญมี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน)


นางสาวสุวรรณา คาดีวี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุข)