องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายสุเนตร ปทุมขวัญ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 06-1582-3769


นายภูมินันทน์ พลเศพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 0803593252


นางณัฏฐ์ธิดา นิตย์กระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0817259138


ว่าง
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.


นางสาวขนิษฐา บุญโส
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.


จ.ส.อ.ชำนาญ ชัยฉลาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


พ.จ.อ.สุทธิเดช สุปะทัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายวิรัตน์ บุญมาก
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอสมา ชัยฉลาด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศุภาพิชญ์ ชอบธรรม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายธีรวุฒิ บุญมี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายวีระศักดิ์ แสวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางนันทนา แพงภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายทองคำ งามสง่า
พนักงานขับรถยนต์


นายรณภูมิ ยอดสิงห์
พนักงานขับรถยนต์


นายศุภกิจ ชอบธรรม
นักการภารโรง


นายพงษ์สวัสดิ์ อินทร์งาม
คนงาน


ว่าง
คนงาน


ว่าง
คนงาน


นางสาวสุวรรณา คาดีวี
คนงาน