องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุวัฒน์ ยิ้มดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
เบอร์โทร : 08-9845-4095


ไม่มีกรอบอัตรากำลังตำแหน่งรองปลัดฯ


นายสุเนตร ปทุมขวัญ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 06-1582-3769


นางสาวอนุธิดา นิยมวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 09-8208-1879


นายบุญมี จำปาจีน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 08-7965-9757


นายศตวุฒิ สอนดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 09-2730-5564