องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2565   3 ม.ค. 2566 3
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   30 มี.ค. 2565 38
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   30 มี.ค. 2565 30
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 มี.ค. 2565 33
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   30 มี.ค. 2565 36
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   30 มี.ค. 2565 35
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   30 มี.ค. 2565 35
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 มี.ค. 2565 40
มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วม   30 มี.ค. 2565 34
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2564   2 พ.ย. 2564 42