องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   22 ธ.ค. 2566 19
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   29 มี.ค. 2566 65
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม   8 มี.ค. 2566 86
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ   8 มี.ค. 2566 68
do & don't   8 มี.ค. 2566 279
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   22 ก.พ. 2566 54
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   22 ก.พ. 2566 61
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   22 ก.พ. 2566 69
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2565   3 ม.ค. 2566 61
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   30 มี.ค. 2565 94
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   30 มี.ค. 2565 77
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 มี.ค. 2565 86
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   30 มี.ค. 2565 79
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   30 มี.ค. 2565 86
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   30 มี.ค. 2565 91
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 มี.ค. 2565 88
มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วม   30 มี.ค. 2565 84
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2564   2 พ.ย. 2564 101
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2564 51