องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566   29 มี.ค. 2566 24
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม   8 มี.ค. 2566 26
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ   8 มี.ค. 2566 32
do & don't   8 มี.ค. 2566 28
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   22 ก.พ. 2566 21
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   22 ก.พ. 2566 28
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   22 ก.พ. 2566 19
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2565   3 ม.ค. 2566 26
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   30 มี.ค. 2565 58
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   30 มี.ค. 2565 49
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 มี.ค. 2565 52
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   30 มี.ค. 2565 54
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   30 มี.ค. 2565 55
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   30 มี.ค. 2565 57
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 มี.ค. 2565 56
มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วม   30 มี.ค. 2565 51
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2564   2 พ.ย. 2564 70
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2564 18