องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวอนุธิดา นิยมวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 09-8208-1879


นางสาวอนุธิดา นิยมวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวชลลดา วิชาดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.


นางสาวเยาวลักษณ์ บุญมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวภัทราภรณ์ มั่นยืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเพียงพิศ เพิ่มบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้