องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 8

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบคำร้องทั่วไป   21 เม.ย. 2567 290
ขอยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์   21 เม.ย. 2567 287
รายงานคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง   30 พ.ย. 2565 968
ตัวอย่างรายงานผลการพิจารณา-ebid-แต้มต่อ   24 พ.ย. 2565 6814
ตัวอย่างTOR-งานโครงการ   17 พ.ย. 2565 258
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง   17 พ.ย. 2565 16666
ตัวอย่าง-TOR-งานก่อสร้าง   17 พ.ย. 2565 79
ตัวอย่าง-TOR-วัสดุสำนักงาน   17 พ.ย. 2565 7505
ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบ-ว.119   17 พ.ย. 2565 22806
หนังสือตกลงทำผนังร่วม   22 เม.ย. 2565 141
หนังสือมอบอำนาจทั่วไป   22 เม.ย. 2565 90
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน   22 เม.ย. 2565 518
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน   22 เม.ย. 2565 856
หนังสือยินยอมให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน   22 เม.ย. 2565 1410
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 2565 88
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร_fill form   20 เม.ย. 2565 102
(ข.2) แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 2565 85
(ข.3) แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น   20 เม.ย. 2565 79
(ข.4) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 2565 102
(ข.5) แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   20 เม.ย. 2565 78
(ข.6) แบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต   20 เม.ย. 2565 106
(ข.7) แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 2565 84
(ด.1) ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 2565 132
(ด.2) ใบรับแจ้งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 2565 129
(ด.3) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดินถมดิน)   20 เม.ย. 2565 105
(ด.4) หนังสือมอบอำนาจ (ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดินถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดินถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)   20 เม.ย. 2565 264
(ด.5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   20 เม.ย. 2565 92
แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 2565 180
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 2565 217
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   1 เม.ย. 2565 83