องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 14

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
รายงานคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง   30 พ.ย. 2565 44
ตัวอย่างรายงานผลการพิจารณา-ebid-แต้มต่อ   24 พ.ย. 2565 3323
ตัวอย่างTOR-งานโครงการ   17 พ.ย. 2565 45
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง   17 พ.ย. 2565 5742
ตัวอย่าง-TOR-งานก่อสร้าง   17 พ.ย. 2565 39
ตัวอย่าง-TOR-วัสดุสำนักงาน   17 พ.ย. 2565 3573
ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบ-ว.119   17 พ.ย. 2565 1739
หนังสือตกลงทำผนังร่วม   22 เม.ย. 2565 81
หนังสือมอบอำนาจทั่วไป   22 เม.ย. 2565 57
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน   22 เม.ย. 2565 52
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน   22 เม.ย. 2565 758
หนังสือยินยอมให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน   22 เม.ย. 2565 628
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 2565 47
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร_fill form   20 เม.ย. 2565 51
(ข.2) แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 2565 50
(ข.3) แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น   20 เม.ย. 2565 44
(ข.4) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 2565 62
(ข.5) แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   20 เม.ย. 2565 45
(ข.6) แบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต   20 เม.ย. 2565 61
(ข.7) แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 2565 49
(ด.1) ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 2565 54
(ด.2) ใบรับแจ้งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 2565 57
(ด.3) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดินถมดิน)   20 เม.ย. 2565 56
(ด.4) หนังสือมอบอำนาจ (ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดินถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดินถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)   20 เม.ย. 2565 95
(ด.5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   20 เม.ย. 2565 49
แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 2565 58
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 2565 69
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   1 เม.ย. 2565 43
แบบใบลาพักผ่อน   1 เม.ย. 2565 61
แบบขอยกเลิกวันลา   1 เม.ย. 2565 54