องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 13

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
รายงานคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง   30 พ.ย. 2565 18
ตัวอย่างรายงานผลการพิจารณา-ebid-แต้มต่อ   24 พ.ย. 2565 999
ตัวอย่างTOR-งานโครงการ   17 พ.ย. 2565 16
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง   17 พ.ย. 2565 303
ตัวอย่าง-TOR-งานก่อสร้าง   17 พ.ย. 2565 13
ตัวอย่าง-TOR-วัสดุสำนักงาน   17 พ.ย. 2565 54
ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบ-ว.119   17 พ.ย. 2565 21
หนังสือตกลงทำผนังร่วม   22 เม.ย. 2565 39
หนังสือมอบอำนาจทั่วไป   22 เม.ย. 2565 26
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน   22 เม.ย. 2565 25
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน   22 เม.ย. 2565 25
หนังสือยินยอมให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน   22 เม.ย. 2565 142
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 2565 25
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร_fill form   20 เม.ย. 2565 25
(ข.2) แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 2565 27
(ข.3) แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น   20 เม.ย. 2565 25
(ข.4) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 2565 34
(ข.5) แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   20 เม.ย. 2565 24
(ข.6) แบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต   20 เม.ย. 2565 25
(ข.7) แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 2565 27
(ด.1) ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 2565 23
(ด.2) ใบรับแจ้งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 2565 25
(ด.3) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดินถมดิน)   20 เม.ย. 2565 23
(ด.4) หนังสือมอบอำนาจ (ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดินถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดินถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)   20 เม.ย. 2565 25
(ด.5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   20 เม.ย. 2565 24
แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 2565 33
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 2565 35
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   1 เม.ย. 2565 25
แบบใบลาพักผ่อน   1 เม.ย. 2565 33
แบบขอยกเลิกวันลา   1 เม.ย. 2565 26