องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นายศตวุฒิ สอนดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 09-2730-5564


นายศตวุฒิ สอนดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายรณกร ถิ่นทัพไทย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจินตนา พรมตวง
คนงาน


นางสุวรรณรัตน์ บุญเพิ่ม
ครู


นางสาวภัทรกร จันทร์โสภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวศศิภา คงสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวเพชราภรณ์ สีมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)