องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

นโยบายผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร
​องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

 นโยบายของนายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565     
       1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่าย 
การคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะสายหลัก สายสำรอง ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง พัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง มีระบบระบายน้ำ โซล่าเซลล์ โดยพลังงานแสงอาทิตย์ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ในชุมชน มีแสงสว่าง จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจรกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตตำบล เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน
       2. นโยบายเร่งด่วน
เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
       3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม    ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยกลุ่ม อสม.ประจำหมู่บ้าน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุทั้งฆารวาทและพระสงฆ์ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่
     4. นโยบาย การศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น
               เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน          พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม  เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทางในเขตตำบล  ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตาม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
        5. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการพังทลายของตลิ่งปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ  ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน   การแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
        6. นโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
                เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง   และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิใน  การเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
        7. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์    การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565   View : 406