องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 1 มี.ค. 2566 12
แจ้งเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ 27 ก.พ. 2566 14
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยการแปรสภาพหรือทำลาย 22 ก.พ. 2566 10
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 16 ม.ค. 2566 24
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 16 ม.ค. 2566 44
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 13 ม.ค. 2566 35
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 13 ม.ค. 2566 28
ประกาศบัญชีราคาสิ่งปลูกสร้าง 69 ประเภท รอบบัญชี ปี 2566 - 2569 จังหวัดสุรินทร์ 2 ธ.ค. 2565 42
ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 2 ธ.ค. 2565 30
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 พ.ย. 2565 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 23 พ.ย. 2565 57
ประกาศขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 21 พ.ย. 2565 32
จดทะเบียนพาณิชย์แล้วไม่ติดตั้งป้าย (ชื่อร้าน) มีโทษปรับ 200 บาท...นะคะ 14 พ.ย. 2565 40
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 17 ต.ค. 2565 42
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ 2567 10 ต.ค. 2565 39
ประกาศแผนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 6 ต.ค. 2565 83
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 ต.ค. 2565 47
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 ต.ค. 2565 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 ก.ย. 2565 55
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ก.ย. 2565 48
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 2565 46
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 2565 45
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 2565 45
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสายของพนักงานจ้างที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 2565 49
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 2565 42
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสายของพนักงานครูที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 2565 35
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 2565 33
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 2 ก.ย. 2565 42
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองอียอ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ส.ค. 2565 65
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกุล 28 ก.ค. 2565 55