องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ 5 มิ.ย. 2567 54
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 กำหนดการชำระภาษีภายในเดือน มิถุนายน 2567 4 มิ.ย. 2567 26
ประกาศประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 30 พ.ค. 2567 69
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1-2567 28 พ.ค. 2567 301
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 15 พ.ค. 2567 321
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 9 พ.ค. 2567 311
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 22 มี.ค. 2567 364
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 22 มี.ค. 2567 374
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 19 มี.ค. 2567 372
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 15 ม.ค. 2567 633
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 15 ม.ค. 2567 307
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 13 ม.ค. 2567 595
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 13 ม.ค. 2567 592
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 8 ม.ค. 2567 68
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 25 ธ.ค. 2566 259
ตรวจประเมินการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร 21 ธ.ค. 2566 335
รับการสอบทานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และรับมอบรางวัลชมเชย ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการขยะมูลฝอยสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด ประจำปี 2566 21 ธ.ค. 2566 311
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 18 ธ.ค. 2566 154
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4 ธ.ค. 2566 158
ประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4 ธ.ค. 2566 118
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ 9 พ.ย. 2566 156
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6 พ.ย. 2566 179
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 6 พ.ย. 2566 218
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ 10 ต.ค. 2566 239
แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2566 945
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2566 4463
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2566 242
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2566 171
ประกาศคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 20 ก.ย. 2566 32
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อการกุศล หนองอียอ มินิมาราธอน 2023 4 ก.ย. 2566 406