องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 15 ม.ค. 2567 146
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 15 ม.ค. 2567 141
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 13 ม.ค. 2567 179
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 13 ม.ค. 2567 191
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 25 ธ.ค. 2566 138
ตรวจประเมินการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร 21 ธ.ค. 2566 157
รับการสอบทานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และรับมอบรางวัลชมเชย ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการขยะมูลฝอยสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด ประจำปี 2566 21 ธ.ค. 2566 152
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 18 ธ.ค. 2566 72
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4 ธ.ค. 2566 90
ประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4 ธ.ค. 2566 47
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ 9 พ.ย. 2566 77
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6 พ.ย. 2566 100
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 6 พ.ย. 2566 121
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ 10 ต.ค. 2566 160
แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2566 768
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2566 4123
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2566 169
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2566 111
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อการกุศล หนองอียอ มินิมาราธอน 2023 4 ก.ย. 2566 303
อันตรายจากโรคไข้เลือดออก 3 ส.ค. 2566 186
ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ 3 ก.ค. 2566 120
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 มิ.ย. 2566 440
การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 8 พ.ค. 2566 128
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง(บก 01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านหัวเสือ หมู่ที่5 ถึงโรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่6 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 1 พ.ค. 2566 103
ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เม.ย. 2566 164
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 3 เม.ย. 2566 332
กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 3 เม.ย. 2566 304
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do's & Don'ts 24 มี.ค. 2566 124
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 15 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2566 22 มี.ค. 2566 268
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 1 มี.ค. 2566 103