องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 9

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือการใช้งานบริการออนไลน์ E-Service   14 ก.พ. 2567 13
คู่มือการใช้งานบริการออนไลน์ E-Service แบบที่ 2   3 ม.ค. 2567 8
คู่มือสำหรับประชาชน การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   10 ต.ค. 2566 15
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   10 ต.ค. 2566 10
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ   10 ต.ค. 2566 8
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   10 ต.ค. 2566 10
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   10 ต.ค. 2566 10
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย   10 ต.ค. 2566 11
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ   10 ต.ค. 2566 14
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   19 พ.ค. 2565 100
คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 2565 200
คู่มือสำหรับประชาชนขอต่อใบอนุญาตฯ   1 เม.ย. 2565 149
คู่มือการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ   1 ต.ค. 2564 160
คู่มือสำหรับประชาชน   8 ก.ค. 2563 127