องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   13 ก.ย. 2566 8
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2565 101
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-7   8 ส.ค. 2565 17
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-6   7 ก.ค. 2565 15
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-5   14 มิ.ย. 2565 13
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-4   20 พ.ค. 2565 13
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-2   1 มี.ค. 2565 10
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-2   28 ก.พ. 2565 12
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-1   25 ก.พ. 2565 26
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2564 109
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 71
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 59
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 84
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 67
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   26 เม.ย. 2564 69
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 61
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 70
ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   16 ก.ย. 2563 62