องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายบุญเพ็ง จันทร์ล้ำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเหรียญ บุญมี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวิระศักดิ์ ภูมะลา
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายนรินทร์ โอทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายไกรสอน จิตสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายทัน เอนกดี
ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายสมาน เข็มทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นางสุพรรณี ครองสัตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 8


นายสมบูรณ์ งามเลิศ
ส.อบต.หมู่ที่ 9


นางพรรณทิภา อยู่เย็น
ส.อบต.หมู่ที่ 10


นายวิโรจน์ แสนสุด
ส.อบต.หมู่ที่ 11