องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ความรู้แก่เด็กในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นที่จมน้ำได้อย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากไข้เลือดออก..... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 67)

กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปก..... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 39)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 อำเภอสนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ส่วนราชการในอำเภอสนม ฝ่ายปกครองตำบลหนองอียอ สถานีตำรวจภูธรสนม โรงเรียนบ้านโนนเซียง และประชาชนจิตอาสาในตำบลหนองอียอ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน..... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 56)

มอบผ้าอ้อมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ คณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ดำเนินการมอบผ้าอ้อม รอบที่ 2 สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้..... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 33)

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดทำโครงการประเพณีเข้าพรรษา โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากที่ทำการ อบต.หนองอียอ เพื่อนำไปถวาย ณ วัดสว่างหนองอียอ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน เยาว..... วันที่ 31 ก.ค. 2566 (ดูู 44)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณหนองน้ำวัดสว่างหนองอียอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีตกค้าง และลด ละ เลิก การใช้สารเคมีอันตรายในการเกษตร ซึ่งในงานมีก..... วันที่ 14 ก.ค. 2566 (ดูู 59)

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ... วันที่ 7 ก.ค. 2566 (ดูู 43)

การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนม จัดกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านบุผาง โดยคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตำบลให้มีความเข็มแข็ง และมีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ..... วันที่ 14 มิ.ย. 2566 (ดูู 128)

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และรณรงค์ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองอียอ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 7-14 มิถุนายน 2566 ... วันที่ 14 มิ.ย. 2566 (ดูู 37)

กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ สมทบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสนม เนื่องในโอกาส วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองอียอ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมเดินแห่กองผ้าป่าขยะจากบ้านโคกสะอาด เ..... วันที่ 9 มิ.ย. 2566 (ดูู 114)

กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับ รพ.สต.หนองอียอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองอียอ และประชาชนในตำบลหนองอียอ จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการปลูกต้นพยูง 100 ต้น ต้นประดู่ 100 ต้..... วันที่ 8 มิ.ย. 2566 (ดูู 60)

โครงการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนกลุ่มอาชีพในตำบลหนองอียอ รวมคณะผู้บริหาร อบต.หนองอียอ และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 50 คน จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี..... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 103)

กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในตำบลหนองอียอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว ในพื้นที่ตำบลหนองอียอ ในระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพ..... วันที่ 28 เม.ย. 2566 (ดูู 22)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2566 อำเภอสนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ส่วนราชการในอำเภอสนม ฝ่ายปกครองตำบลหนองอียอ สถานีตำรวจภูธรสนม โรงเรียนหนองอียอวิทยา และประชาชนจิตอาสาในตำบลหนองอียอ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2566 ณ โรง..... วันที่ 25 เม.ย. 2566 (ดูู 85)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ โดมอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.หนองอียอ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาอย่างยาวนาน และเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักแก่คนในสังคมให้เห็นคุณ..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 112)

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ ปี 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอที่จบการศึกษา จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยมีนายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบั..... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 116)

กิจกรรมถอดบทเรียนและมอบรางวัลการประกวดคุ้มสะอาด โครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอได้จัดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียนโครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมอบรางวัลผลการประกวดคุ้มสะอาด ซึ่งคุ้มที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ คุ้มตะวันยอแสง บ้านอาเลา หมู่ที่ 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุ้มพัฒนาสามัคคี บ้านหนองตา..... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 89)

กิจกรรมชี้แจงนโยบายและชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.

วันที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ณ โดมอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ... วันที่ 22 มี.ค. 2566 (ดูู 32)

กิจกรรมการประกวดคุ้มสะอาด ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัยไร้โรค ประจำปี 2566

วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดกิจกรรมการประกวดคุ้มสะอาด ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บ้านศิริถาวร บ้านหนองตาดวัฒนา บ้านอาเลา รวมจำนวน 10 คุ้ม... วันที่ 22 มี.ค. 2566 (ดูู 19)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์เชียงคาน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบั..... วันที่ 7 มี.ค. 2566 (ดูู 228)