องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ขึ้น ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสถานศึกษา และชุมชน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการดปัญหาการแ..... วันที่ 28 มิ.ย. 2567 (ดูู 45)

โครงการส่งเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567

ในวันที่ 30 -31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดฝึกอบรมในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 ณ.ห้องประชุม อบต.หนองอียอ และ สระว่ายน้ำหมู่บ้านเ..... วันที่ 4 มิ.ย. 2567 (ดูู 112)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประ..... วันที่ 29 พ.ค. 2567 (ดูู 56)

กิจกรรมรณรงค์และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองอียอ ภายใต้โครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ..... วันที่ 20 พ.ค. 2567 (ดูู 290)

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการของ อบต.หนองอียอ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายยกระดับเชิงรุกป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่ของชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน..... วันที่ 2 พ.ค. 2567 (ดูู 85)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ขึ้น ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความเคารพรัก และความกตัญญูกตเวที เป็นการเปิ..... วันที่ 11 เม.ย. 2567 (ดูู 419)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดย นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ..... วันที่ 19 มี.ค. 2567 (ดูู 367)

เข้าร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เข้าร่วมขบวนแห่งานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา โดยประกอบด้วย ขบวนนางรำจำนวน 50 คน ขบวนคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ตำบลหนองอียอ ขบวนรณรงค์การคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล ขบวนรถแสดงนวัตวิ..... วันที่ 15 ก.พ. 2567 (ดูู 582)

เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง/หมอลำพร้อมหางเครื่อง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้เข้าร่วมการประกวดนักร้องเพลงลูกทุ่ง/หมอลำ พร้อมหางเครื่อง เนื่องในงานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา และงานกาชาด ประจำปี 2567 ของอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม... วันที่ 14 ก.พ. 2567 (ดูู 313)

กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ซุปเปอร์ฟันรัน Runรักฮักสนม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับ อำเภอสนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสนม ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ซุปเปอร์ฟันรัน Runรักฮักสนม ครั้งที่ 4 เนื่องในงานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ป..... วันที่ 10 ก.พ. 2567 (ดูู 183)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ขึ้นในระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติง..... วันที่ 7 ก.พ. 2567 (ดูู 132)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา โดยมีเด็กๆ ในพื้นที่ และเด็กจากโรงเรียนในเขตตำบลหนองอียอทั้ง 4 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 212)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น ณ บริเวณวัดสว่างหนองอียอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงความเคารพ ต่อพระแม่คงคา และระลึกถึงคุณประโยชน์ของน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถึชีวิ..... วันที่ 28 พ.ย. 2566 (ดูู 263)

กิจกรรมวิ่งการกุศล หนองอียอมินิมาราธอน 2023

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับ รพ.สต.หนองอียอ ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล หนองอียอมินิมาราธอน 2023 เพื่อหารายได้ สร้างศาลาจอดรถ , สร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ, และสร้างห้องนวดแผนไทย ณ จุดปล่อยตัวเริ่มวิ่งจากถนนหน้า รพ.สต.หนองอียอ และมาเข้าเส้นชัยที่จุดเดิม ซึ่งได้รับเกียรติจา..... วันที่ 13 พ.ย. 2566 (ดูู 205)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำลหนองอียอ

เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองอียอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกตะเคียน ณ เทศบาลตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึงทางโรง..... วันที่ 6 ต.ค. 2566 (ดูู 308)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ความรู้แก่เด็กในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นที่จมน้ำได้อย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากไข้เลือดออก..... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 567)

กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปก..... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 267)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 อำเภอสนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ส่วนราชการในอำเภอสนม ฝ่ายปกครองตำบลหนองอียอ สถานีตำรวจภูธรสนม โรงเรียนบ้านโนนเซียง และประชาชนจิตอาสาในตำบลหนองอียอ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน..... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 287)

มอบผ้าอ้อมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ คณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ดำเนินการมอบผ้าอ้อม รอบที่ 2 สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้..... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 208)

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดทำโครงการประเพณีเข้าพรรษา โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากที่ทำการ อบต.หนองอียอ เพื่อนำไปถวาย ณ วัดสว่างหนองอียอ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน เยาว..... วันที่ 31 ก.ค. 2566 (ดูู 288)