องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายเอกพล สีบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
เบอร์โทร : 08-6259-4193


นายทองใบ พุดชู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
เบอร์โทร : 08-7926-6302


นายบุญจันทร์ แสวงสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
เบอร์โทร : 08-8360-8976


นายโรม ทองแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 09-2604-8619