องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) 21 เม.ย. 2566 239
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ่ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) 13 ม.ค. 2566 237
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) ลงวันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 19 ต.ค. 2565 271
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17 ต.ค. 2565 296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2565 284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2565 298
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ไปบ้านจบก ต.บ้านผื่อ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2565 284
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2565 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่ 11 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ไปบ้านจบก ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 2 ก.ย. 2565 171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕'๖๕ สำหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2565 165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสัย ยอดสิงห์ บ้านหนองอี ยอ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2565 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมถนนลงหินคลุก ภายในเขตบ้านอาเลา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔ จุด(ตามที่ อบต.หนองอียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2565 129
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) 19 ก.ค. 2565 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565 136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (๔๑๖-๖๐-๐๐๒๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ สำหรับการจัดกิจกรรมดามโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕'๖๕ สำหรับเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565 136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕'๖๕ สำหรับเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2565 116
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.หนองอียอ(ล้อรถยนต์) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2565 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2565 115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง อบต.หนองอียอ หมายเลข ทะเบียน กค ๓๑๐๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2565 115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2565 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงในตำบลหนองอียอ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตาม โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565 231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน((417-60-0004)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์กู้ซีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับการจัดงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามโครงการกำจัดวัชพืช ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565 144