องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ


วิสัยทัศน์

"ตำบลเกษตรอินทรีย์ มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
 

 

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
3. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนสวัสดิการด้านสาธารณะสุขแก่ชุมชน
4. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน
5. ให้การดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
6. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า ทางบก น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานอื่น
8. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 816