องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

โครงการจัดเวทีประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: โครงการจัดเวทีประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดเวทีประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โดมอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.หนองอียอ
   - ผู้เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม ประกอบด้วย รองเจ้าคณะอำเภอสนม (เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองอียอ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอียอ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหนองอียอทั้งหมด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนผู้แทนหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.หนองอียอ 
   - ผลจากการประชาคม ทำให้ได้ข้อมูลโครงการที่เป็นข้อเสนอจากที่ประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   - การนำผลจากการประชาคมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน คือ นำโครงการที่ได้จากการประชาคมที่บรรจุลงในแผนพัฒนา 5 ปี เพื่อบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป ได้โครงการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของประชาชน สามารถทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566   View : 555