องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประชุมเสนอความคิดเห็นและติดตามประเมินผลเรื่องสุขภาพกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชุมเสนอความคิดเห็นและติดตามประเมินผลเรื่องสุขภาพกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองอียอ จัดการประชุมติดตามประเมินผลและรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการกองทุน และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยมี นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
   - ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอสนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอียอ คณะกรรมการกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่จาก อบต.หนองอียอ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   - ผลจากการประชุมทำให้ได้รับทราบผลการดำเนินการของกองทุน และเสนอแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมของกองทุน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
   - การนำผลจากการประชุมไปใช้ คือ มีแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยในชุมชน เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
วันที่ : 8 มีนาคม 2566   View : 331