องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

วันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับอำเภอสนม ส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสนม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลหนองอียอ ร่วมเวทีเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองอียอ ณ โดมอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.หนองอียอ เพื่อนำปัญหาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป 
   - ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย นายอำเภอสนม ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสนม คณะผู้บริหารจาก อบต.หนองอียอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองอียอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   - ผลจากการเสวนา ทำให้ได้ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป
   - การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนางาน คือ สามารถนำโครงการที่ได้รับจากการเสวนา หรือได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แล้วสามารถลงไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้
วันที่ : 5 มกราคม 2566   View : 133