องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดมที่ทำการ อบต.หนองอียอ โดยผู้เข้าร่วมประชาคมประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต.หนองอียอ , กำนัน ผุู้ใหญ่บ้าน, ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน, ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
วันที่ : 8 มิถุนายน 2565   View : 100