องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-060380
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000003
วานนี้ 000010
เดือนนี้ 000245
เดือนก่อน 000119
ปีนี้ 002389
ปีก่อน 002984
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 20 ก.ย. 65(ดู 7) 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 15 ก.ย. 65(ดู 7) 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 15 ก.ย. 65(ดู 4) 
  ประกาศหลักเกณฑ์จำวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 15 ก.ย. 65(ดู 4) 
  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 15 ก.ย. 65(ดู 4) 
  ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสายของพนักงานจ้างที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 15 ก.ย. 65(ดู 4) 
  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 15 ก.ย. 65(ดู 4) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 14 ก.ย. 65(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 ก.ย. 65(ดู 14) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ไปบ้านจบก ต.บ้านผื่อ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 5 ก.ย. 65(ดู 13) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2565 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่ 11 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ไปบ้านจบก ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 - 2 ก.ย. 65(ดู 10) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕'๖๕ สำหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ก.ค. 65(ดู 15) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 65(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 65(ดู 9) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน - 18 ส.ค. 65(ดู 12) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ - 9 พ.ค. 65(ดู 41) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) คสล.สายทางจากบ้านผุผาง หมู่ที่3 ไปหนองช้าง - 11 มี.ค. 65(ดู 31) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) คสล. สายทิศตะวันตก บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ถึงสุดเขตหมู่บ้าน - 20 ธ.ค. 64(ดู 36) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01)สายบ้านศิริถาวร หมู่ที่ 2 ถึงหนองสองห้อง ตำบลหนองอียอ - 1 ต.ค. 64(ดู 33) 

ภาพกิจกรรม

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำปลาส้ม (ดู 40)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู 23)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม (ดู 18)

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต (ดู 45)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ดู 18)

ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต. (ดู 29)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โรคฝีดาษลิง (ดู 9)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทรายอะเบท (ดู 18)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : [19 ก.ย. 65]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [15 ก.ย. 65]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) : [14 ก.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 : [5 ก.ย. 65]
  เปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [31 ส.ค. 65]
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 : [5 ส.ค. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 : [19 ก.ค. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 : [6 มิ.ย. 65]
  แผ่นแทรก LPA ด้าน 4 การบริการสาธารณะ : [30 พ.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม