กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 6

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ ผู้ชม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นท.....

4 ก.ค. 65 18
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบ.....

19 เม.ย. 65 45
ประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12 เมษายน 2565  นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้เป็นประธานประชุม พนั.....

12 เม.ย. 65 27
ประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์กา.....

8 ก.พ. 65 20