อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำปลาส้ม

วันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การทำปลาส้ม  ณ โดมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยมีตัวแทนประชาชนจากทุกหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 110 คน... วันที่ 15 ก.ย. 65 (ดู 39)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้เข้าร่วมแข่งกันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งเทศบาลตำบลแคนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา... วันที่ 12 ก.ย. 65 (ดู 23)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน (โรคลัมปี สกิน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน (โรคลัมปี สกิน) โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง และแมลงพานะโรคลัมปีสกิน ในช่วงเดือน สิงหาคม 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอียอ... วันที่ 1 ก.ย. 65 (ดู 22)

โครงการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา โดยนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองอียอเข้ารับการฝึกอบรม... วันที่ 1 ก.ย. 65 (ดู 6)

จกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรคไข้เลือดออก... วันที่ 29 ส.ค. 65 (ดู 18)

กิจกรรมการประกวดคุ้มสะอาด ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตัดสินการประกวดคุ้มสะอาด ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุ้มทั้ง 6 คุ้ม ของบ้านนางแคบ และบ้านโนนเซียง ซึ่งทั้ง 6 คุ้ม ก็ดำเนินการจัดการขยะของชุมชน ดำเนินการด้านการรักษาความสะอาดชุมชนได้เป็นอย่างดี ให้การต้อนรับ..... วันที่ 25 ส.ค. 65 (ดู 20)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก วันที่ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก วันที่ 18 สิงหาคม 2565... วันที่ 18 ส.ค. 65 (ดู 12)

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำขนม

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การทำขนม  ณ โดมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยมีตัวแทนประชาชนจากทุกหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 130 คน... วันที่ 17 ส.ค. 65 (ดู 8)

กิจกรรมถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 อบต.หนองอียอ ถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... วันที่ 15 ส.ค. 65 (ดู 19)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ ปี2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โดมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และทำกิจกรรมร่วมกันกับแม่ เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว... วันที่ 11 ส.ค. 65 (ดู 7)

โครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้)

วันที่ 5 และ 8 สิงหาคม 2565 อบต.หนองอียอ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับประชาชนบ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 และ บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... วันที่ 9 ส.ค. 65 (ดู 12)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองอียอ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหว..... วันที่ 22 ก.ค. 65 (ดู 24)

กิจกรรมทําบุญถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน

วันที่  12  กรกฎาคม  2565  เวลา 13.00 น.  นายเอกพล  สีบาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  ยิ้มดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ คณะผู้บริการ สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถ..... วันที่ 12 ก.ค. 65 (ดู 16)

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองอียอ ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองอียอ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เนื่องจากมีการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ บ้านศิริถาวร (ทุ่งสว่าง) หมู่ที่ 2... วันที่ 5 ก.ค. 65 (ดู 13)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.หนองอียอ และจังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน การเสริมสร้างความโปร่งใสในการ..... วันที่ 1 ก.ค. 65 (ดู 10)

เก็บรวบรวมขยะอันตราย เพื่อส่งไปกำจัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานกู้ชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ออกเก็บรวบรวมขยะอันตราย ประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลหนองอียอ ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดู 12)

โครงการเด็กและเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดโครงการเด็กและเยาวชนรักบ้านเกิด โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โดมที่ทำการ อบต.หนองอียอ และกิจกรรมจิตอาสา ทำทางม้าลายบริเวณสี่แยกบ้านหนองอียอ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ในเขตตำบลหนองอียอ จำนวน 150..... วันที่ 17 มิ.ย. 65 (ดู 20)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 อำเภอสนมร่วมกับ อปท. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเ..... วันที่ 3 มิ.ย. 65 (ดู 15)

โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2565

โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างวันที่  27 - 28 พฤษภาคม  2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ     ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ มีความประสงค์จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟู CG และ CC ในปีงบประมาณ  2..... วันที่ 30 พ.ค. 65 (ดู 11)

พนักงานกู้ชีพ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองอียอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อำเภอสนม ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองอียอ

นายเอกพล สีบาง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  ได้มีคำสั่งให้พนักงานกู้ชีพ, เจ้าหน้าที่ อบต.หนองอียอ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจอำเภอสนมภูธรอำเภอสนม ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองอียอ มีความสะดวกปลอดภัย และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจ..... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดู 16)