ระเบียบและข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 6

ระเบียบและข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562   1 ต.ค. 64 16
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562   1 ต.ค. 64 15
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562   1 ต.ค. 64 18
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2562   1 ต.ค. 64 12
ข้อบัญญัติ์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 62 22
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 62 21