ระเบียบและข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 6

ระเบียบและข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562   1 ต.ค. 64 5
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562   1 ต.ค. 64 6
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562   1 ต.ค. 64 9
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2562   1 ต.ค. 64 4
ข้อบัญญัติ์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 62 8
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 62 7