ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 ก.ย. 65 6
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ก.ย. 65 6
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 65 4
ประกาศหลักเกณฑ์จำวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 65 4
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 65 3
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสายของพนักงานจ้างที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 65 3
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 65 4
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสายของพนักงานครูที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 65 3
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.ย. 65 1
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 2 ก.ย. 65 11
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองอียอ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ส.ค. 65 20
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกุล 28 ก.ค. 65 12
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 ก.ค. 65 11
หยุดราชการ ในวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2565 12 ก.ค. 65 16
นกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 5 ก.ค. 65 9
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทราบอะเบท และขอรับทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย 17 มิ.ย. 65 21
การใช้กัญชาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 17 มิ.ย. 65 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการเด็กและเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65 6
แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 23 พ.ค. 65 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65 6
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 26 เม.ย. 65 28
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้ 1 เม.ย. 65 49
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 2 มี.ค. 65 41
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 11 ก.พ. 65 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 10 ก.พ. 65 30
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ 25 ม.ค. 65 37
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 6 ม.ค. 65 19
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 30 ก.ย. 64 9