หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุวัฒน์ ยิ้มดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
เบอร์โทร : 08-9845-4095


นายสุเนตร ปทุมขวัญ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 06-1582-3769


นางสาวอิษฎาพร เครือวัลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 08-5468-7915


นายบุญมี จำปาจีน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 08-7965-9757


นายสุเนตร ปทุมขวัญ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 06-1582-3769