ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหริอผู้ที่ได้รับคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 18 เม.ย. 65 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 31 มี.ค. 65 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 28 มี.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 17 มี.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 17 มี.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์กู้ชีพ อบต.หนองอียอ หมายเลขทะเบียน บธ-8867 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 14 มี.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน(งานบริหารทั่วไป) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 9 มี.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 8 มี.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (416-61-0024) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 8 มี.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 7 มี.ค. 65 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 7 มี.ค. 65 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 7 มี.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 7 มี.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององการบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 3 มี.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดยู.เอช.ที สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 2.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดยู.เอช.ที ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้ประดับตกแต่งงานพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 24 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ พร้อมขึงโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 22 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 11 ก.พ. 65 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 11 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขและแมวพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคืคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 11 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2 ก.พ. 65 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บธ 8867 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขนะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ลงวันที 2 กุมภาพันธ์ 2565 2 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากวัดบ้านสำโรง หมู่ที่8 ไปทิศเหนือ ฯลฯ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2 ก.พ. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การรับวัคซีนและรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID) ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 27 ม.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม(นม) โรงเรียน ชนิด ยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 25 ม.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 25 ม.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 25 ม.ค. 65 4