ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 65 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 65 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ไปบ้านจบก ต.บ้านผื่อ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 65 12
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2565 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่ 11 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ไปบ้านจบก ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 2 ก.ย. 65 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕'๖๕ สำหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสัย ยอดสิงห์ บ้านหนองอี ยอ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมถนนลงหินคลุก ภายในเขตบ้านอาเลา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔ จุด(ตามที่ อบต.หนองอียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 65 8
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) 19 ก.ค. 65 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 65 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (๔๑๖-๖๐-๐๐๒๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ สำหรับการจัดกิจกรรมดามโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕'๖๕ สำหรับเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕'๖๕ สำหรับเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65 6
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.หนองอียอ(ล้อรถยนต์) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง อบต.หนองอียอ หมายเลข ทะเบียน กค ๓๑๐๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงในตำบลหนองอียอ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตาม โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน((417-60-0004)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์กู้ซีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับการจัดงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามโครงการกำจัดวัชพืช ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าประดับอาคารหรือตกแต่งงานพิธีกี กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65 5