มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 14

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   30 มี.ค. 65 17
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   30 มี.ค. 65 12
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 มี.ค. 65 13
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   30 มี.ค. 65 15
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   30 มี.ค. 65 13
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   30 มี.ค. 65 17
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 มี.ค. 65 18
มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วม   30 มี.ค. 65 13
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2564   2 พ.ย. 64 17