กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นายสุเนตร ปทุมขวัญ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 06-1582-3769


นายศตวุฒิ สอนดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวณฐริกา ทนงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจินตนา พรมตวง
คนงานทั่วไป


นางสุวรรณรัตน์ บุญเพิ่ม
ครู


นางสาวภัทรกร จันทร์โสภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวศศิภา คงสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวเพชราภรณ์ สีมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)