แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 12

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
หนังสือตกลงทำผนังร่วม   22 เม.ย. 65 17
หนังสือมอบอำนาจทั่วไป   22 เม.ย. 65 12
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน   22 เม.ย. 65 11
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน   22 เม.ย. 65 12
หนังสือยินยอมให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน   22 เม.ย. 65 11
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 65 12
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร_fill form   20 เม.ย. 65 12
(ข.2) แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 65 11
(ข.3) แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น   20 เม.ย. 65 11
(ข.4) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 65 11
(ข.5) แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   20 เม.ย. 65 11
(ข.6) แบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต   20 เม.ย. 65 11
(ข.7) แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 65 13
(ด.1) ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 65 10
(ด.2) ใบรับแจ้งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 65 11
(ด.3) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดินถมดิน)   20 เม.ย. 65 10
(ด.4) หนังสือมอบอำนาจ (ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดินถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดินถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)   20 เม.ย. 65 11
(ด.5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   20 เม.ย. 65 10
แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 65 18
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 65 20
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   1 เม.ย. 65 11
แบบใบลาพักผ่อน   1 เม.ย. 65 15
แบบขอยกเลิกวันลา   1 เม.ย. 65 11
แบบใบลาอุปสมบท   1 เม.ย. 65 11
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   1 เม.ย. 65 23
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน   1 มี.ค. 65 15
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง   1 มี.ค. 65 17