แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 13

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
หนังสือตกลงทำผนังร่วม   22 เม.ย. 65 5
หนังสือมอบอำนาจทั่วไป   22 เม.ย. 65 4
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน   22 เม.ย. 65 4
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน   22 เม.ย. 65 4
หนังสือยินยอมให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน   22 เม.ย. 65 4
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 65 5
(ข.1) แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร_fill form   20 เม.ย. 65 5
(ข.2) แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 65 4
(ข.3) แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น   20 เม.ย. 65 4
(ข.4) แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 เม.ย. 65 4
(ข.5) แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   20 เม.ย. 65 4
(ข.6) แบบคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต   20 เม.ย. 65 4
(ข.7) แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร   20 เม.ย. 65 5
(ด.1) ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 65 4
(ด.2) ใบรับแจ้งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   20 เม.ย. 65 4
(ด.3) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดินถมดิน)   20 เม.ย. 65 4
(ด.4) หนังสือมอบอำนาจ (ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดินถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดินถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)   20 เม.ย. 65 4
(ด.5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   20 เม.ย. 65 4
แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 65 6
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 เม.ย. 65 8
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   1 เม.ย. 65 4
แบบใบลาพักผ่อน   1 เม.ย. 65 4
แบบขอยกเลิกวันลา   1 เม.ย. 65 4
แบบใบลาอุปสมบท   1 เม.ย. 65 4
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   1 เม.ย. 65 8
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน   1 มี.ค. 65 8
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง   1 มี.ค. 65 9