ประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12 เมษายน 2565  นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้เป็นประธานประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สูงขึ้น
วันที่ : 12 เมษายน 65   View : 19