คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
วันที่ : 19 เมษายน 65   View : 45