การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 เม.ย. 65 18
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   12 เม.ย. 65 18
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   12 เม.ย. 65 17
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2565   12 เม.ย. 65 23
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี2564   8 ต.ค. 64 15