ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างเหมาบริการซักผ้า อบ รีด ผ้าประดับอาคารหรีอตกแต่งงานพิธี กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงในตำบลหนองอียอ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 65
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน (417-60-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์สำหรับใช้งานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับการจัดงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
จ้างเหมาเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้ารปะดับอาคารหรือตกแต่งงานพิธี กิจกรรมต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล (วันสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล (วันสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ประจำจุดบริการประชาชนและใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล(วันสงกรานต์) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล (วันสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
จ้างจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปหนองช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65