กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 10

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ จัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปร.....

8 มิ.ย. 65 17
ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต.

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานในที่ประชุม ในการปร.....

20 เม.ย. 65 28
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10

วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ.....

1 เม.ย. 65 36
ประชุมวางแผนในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลหนองอียอ และวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับสำ.....

17 มี.ค. 65 23