องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

อันตรายจากโรคไข้เลือดออก


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: อันตรายจากโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่มีอาการผิดปกติไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ช่วยกันคนละไม้คนละมือ กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน และบริเวณโดยรอบ เป็นประจำทุก 7 วัน
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566   View : 616