องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
เรื่อง  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ………………...………………
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) ซึ่งกำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.3/ ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552    เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันตามกำหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ                   จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ   วันที่  6  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : พิชญาภา   วันที่ : 6 ตุลาคม 2565   View : 142
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 199)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 133)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 226)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 159)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 145)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 194)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 136)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :