องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ความรู้แก่เด็กในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นที่จมน้ำได้อย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากไข้เลือดออก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบ้านหนองอียอ โรงเรียนบ้านอาเลา และโรงเรียนบ้านโนนเซียง จำนวน 60 คน
วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 567