องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ โดมอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.หนองอียอ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้สูงอายุในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมาอย่างยาวนาน และเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักแก่คนในสังคมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรี ภูมิปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้พลังความสามารถของตนทำประโยชน์ให้กับสังคม
โดยในโครงการจะมีกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว โดยมีผู้สูงอายุในตำบลหนองอียอ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน
วันที่ : 11 เมษายน 2566   View : 301