องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์เชียงคาน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy มีความรู้ความสามารถในการคิดหาปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนที่ดี มีความสามัคคีในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการทำงาน มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย
  1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
  2. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ คุณธรรม ความโปร่งใสในการทำงาน โดยใช้หลักโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต, การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, งดรับ งดให้ นโยบาย No Gift Policy
  3. กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างการทำงานเป็นทีม, กิจกรรมผู้นำที่ดีของฉัน, กิจกรรมร่วมมือร่วมใจ, กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ, กิจกรรมสงครามรหัสลับ, กิจกรรมสิ่งดีๆ ส่งต่อกันด้วยพลังใจ, กิจกรรม Walk Rally
  4. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส อบต.หนองอียอ ใสสะอาด"
  5. กิจกรรมประกาศนโยบาย "No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด"
  6. ชี้แจงแนวปฏิบัติทางจริยธรรม Do's&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
วันที่ : 7 มีนาคม 2566   View : 28