องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 12

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.7   16 ม.ค. 2566 87
แผ่นแทรก LPA ด้าน 4 การบริการสาธารณะ   30 พ.ค. 2565 1165
ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ   23 พ.ค. 2565 119
แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   12 พ.ค. 2565 330
แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   12 พ.ค. 2565 350
แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   12 พ.ค. 2565 291
แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   12 พ.ค. 2565 491
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   5 พ.ค. 2565 156
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (ต่อ)   5 พ.ค. 2565 157
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   5 พ.ค. 2565 134
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   5 พ.ค. 2565 152
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ   5 พ.ค. 2565 476
แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   5 พ.ค. 2565 187