องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2565 83
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 73) พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2565 91
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 65 )พ.ศ.2563 (โครงสร้างส่วนราชการใหม่)   1 มี.ค. 2565 76
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 62) พ.ศ.2561 (เลื่อนขั้นเงินเดือนข้ามแท่ง)   1 มี.ค. 2565 87
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 57) พ.ศ.2559 (เงินประจำตำแหน่ง)   1 มี.ค. 2565 66
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   1 ก.พ. 2565 74
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564   3 ม.ค. 2565 69
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การครูได้รับเงินเดือน กรณีได้รับวุฒิสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564   3 ม.ค. 2565 69
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 65
ประกาศ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปในการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2558   4 ต.ค. 2564 87
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ พ.ศ.2558   1 ต.ค. 2564 71
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2564 98
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558   1 ต.ค. 2564 77
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2564 66
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 69
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558   1 ต.ค. 2564 69
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 69
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2564 80
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์ฯ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 70
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 87
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนครู, การประเมินผลการปฏิบัติงานครู, การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 64
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การครูได้รับเงินเดือน กรณีได้รับวุฒิสูงขึ้น พ.ศ.2561   1 ต.ค. 2564 69
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์   1 ต.ค. 2564 67