องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อบต.หนองอียอ และจังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน การเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน การทำงานเป็นทีม Team building ซึ่งการอบรมการสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565   View : 234