องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเช่ายานพาหนะรถปรับอากาศ ๒ ชั้น สำหรับดำเนินการตามโครงการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากหนองช้างไปสามแยกบ้านซองแมว บ้านบุผาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ทิศตะวันตกบ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากทิศใต้ของหมู่บ้านไปป่าช้า หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสุข ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๒๙๓๑ สุรินทร์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ ถึงแยกบ้านโนนเซียงบ้านอาเลา ตำบลหนองอียอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ ถึงแยกบ้านโนนเซียงบ้านอาเลา ตำบลหนองอียอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ ถึงแยกบ้านโนนเซียงบ้านอาเลา ตำบลหนองอียอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน จำนวน ๑๒ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
ซื้อท่อน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแมว พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมสำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
จ้างจัดทำป้ายเพื่อใช้ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๑๐๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน กค ๕๓๔๔ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากรอบหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์สนามสำหรับโครงการแข่งขันกีฬา หนองอียอเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ ถึงแยกบ้านโนนเซียงบ้านอาเลา ตำบลหนองอียอ 15 มี.ค. 2567
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๑๐๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายบุญมาก บุญล้วน ถึงบ้านนางลำดวน บุญมาก บ้านศิริถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2567
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๑๐๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และวันปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสำหรับโครงการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างเหมารถตีนตะขาบเพื่อทำการขุดลอกวัชพืช ตามโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนเซียง ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น สำหรับโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox S1810/S2010 (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุประกอบการอบรม สำหรับโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองตาด หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 2567