องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริหารตำบลหนองอียอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ (สำหรับช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2566
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านนายบุญลอด ไปทิศตะวันตก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
เช่ายานพาหนะรถปรับอากาศ ๒ ชั้น สำหรับดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างเหมาติดตั้งราวจับสแตนเลส หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองหว้าไปทิศตะวันตกถึงสามแยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสว่างบ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2566
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านซองแมว ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2566
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสว่างบ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสว่างบ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสว่างบ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บธ ๘๘๖๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านซองแมว ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านซองแมว ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านซองแมว ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลหนองอียอและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ (สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านหนองเหล็ก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด สำหรับโครงการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์สนาม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา หนองอียอเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ (สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านนายกิตติคุณ คงมั่น ถึงลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านหนองเหล็ก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านหนองเหล็ก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บธ ๘๘๖๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 1 ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านหนองเหล็ก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2565
วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 3 พ.ย. 2565
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง สำหรับจัดงานตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2565
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลัดจากลำห้วยบุหวายถึงสี่แยกสำโรง โนนสุข บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ 17 ต.ค. 2565
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านหนองเหล็ก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 17 ต.ค. 2565
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสว่างบ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 17 ต.ค. 2565
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านซองแมว ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 17 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565