องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทิศเหนือโรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่ ๖ จุดสามแยกพื้นที่นา นางทิพย์ หลวงชัย ถึงสามแยกวัดป่าอาเลา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแก้ว บัวทอง ถึงลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองตาด ถึงห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (417-60-0004) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ เพื่อทำการขุดลอกวัชพืช ตามโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากแยกบ้านผือ เข้าบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทิศเหนือวัดป่าอาเลาจุดสามแยกพื้นที่นา นางดำเนิน ร่มเย็น หมู่ที่ ๖ บ้านอาเลา ถึงบ้านค้อ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายสมัย สุราช ไปหนองสองห้อง บ้านศิริถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงในตำบลหนองอียอ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 2566
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
เช่ายานพาหนะรถปรับอากาศ ๒ ชั้น สำหรับดำเนินการตามโครงการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านบุผาง ม.3 ทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน ไปหนองช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากแยกบ้านหัวเสือ หมู่ที่ ๕ ถึงโรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ มาบ้านผือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลัดจากลำห้วยบุหวายถึงสี่แยกสำโรง โนนสุข บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร (๔๑๗-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลัดจากลำห้วยบุหวายถึงสี่แยกสำโรง โนนสุข บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลัดจากลำห้วยบุหวายถึงสี่แยกสำโรง โนนสุข บ้านสำโรง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริหารตำบลหนองอียอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ (สำหรับช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2566