องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสำหรับโครงการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างเหมารถตีนตะขาบเพื่อทำการขุดลอกวัชพืช ตามโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนเซียง ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น สำหรับโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox S1810/S2010 (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุประกอบการอบรม สำหรับโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองตาด หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรพร้อมเปลี่ยนกระจกโค้งภายในเขตตำบลหนองอียอ จำนวน ๑๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแก้ว บัวทอง ถึงลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียงและไฟประดับ สำหรับโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
ซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) 14 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทิศเหนือโรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่ ๖ จุดสามแยกพื้นที่นา นางทิพย์ หลวงชัย ถึงสามแยกวัดป่าอาเลา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแก้ว บัวทอง ถึงลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองตาด ถึงห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร (417-60-0004) จำนวน ๔ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ เพื่อทำการขุดลอกวัชพืช ตามโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566