กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 13

Gallery :: กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้เข้าร่วมแข่งกันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งเทศบาลตำบลแคนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
วันที่ : 12 กันยายน 65   View : 23