ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตตำบลหนองอียอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ และเป็นการออกบริการให้ประชาชนสะดวก รวดเร็ว ในการชำระภาษีและช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ มีเป้าหมายออกให้บริการรับชำระภาษีให้ประชาชนในเขตตำบลหนองอียอ ทั้ง 11 หมู่บ้าน จึงขอประชาสัมพันธ์ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 รายละเอียดการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ได้กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
โพสโดย :   วันที่ : 2 มีนาคม 65   View : 16
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 16)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 5)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 16)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 17)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 9)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 11)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 12)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :