ประชุมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


ออนไลน์ : 8

Gallery :: ประชุมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ โดมที่ทำการ อบต.หนองอียอ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนจากตัวแทนคุ้มทั้ง 8 คุ้ม ของบ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองอียอ หมู่ที่ 11 ผลการประชุมถอดบทเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วันที่ : 11 พฤษภาคม 65   View : 14